Πλήρης επωνυμία: SUNEXTRACTS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
Διεύθυνση έδρας: Βατάτζη 40, 114 72 Αθήνα
Εταιρικό κεφάλαιο: € 1.000,00, διαιρεμένο σε μερίδια των € 10 (100 τεμάχια)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 149055201000
Μοναδικός Εταίρος: Διαχειριστής και Νόμιμος Εκπρόσωπος: Μπακόλας Δημήτρης